Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
11.9MB

                                                 Stehiometrija u šumećoj tableti

Stehiometrija je područje kemije koje se bavi kemijskim računom, te je usko povezana s matematikom, tj. kaže se da je to primijenjena matematika u kemiji. Ovim inetraktivnim izlaganjem želimo prikazati korelaciju matematike i kemije, odličan oblik suradnje i praktičnog rada kroz koji se osim same kemije prožima matematika, informatika te uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije kao suvremenog načina rada u školi za budućnost. Učenici iskustvenim učenjem dolaze do rezultat pokusa te uz pomoć različitih alata izrađuju laboratorijski dnevnik koji je dostupan nastavniku online u svakom trenutku.

Autor(i):

Mirta Matanić; Gimnazija Matija Mesić

Mirta Matanić, rođena 10. listopada 1982. u Slavonskom Brodu. Osnovnu i srednju školu završila u Slavonskom Brodu. Diplomirala 2007. na Odjelu za biologiju Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku i stekla zvanje profesorice biologije i kemije. Nakon završetka studija radila u OŠ „Đuro Pilar“, Slavonski Brod te OŠ“Bogoslav Šulek“, Slavonski Brod na mjestu nastavnice kemije, biologije i prirode. Na sadašnjem radnom mjestu u Gimnaziji „Matija Mesić“ radi šestu školsku godinu kao profesorica kemije. Radila kao predavač kemije – pripreme za državnu maturu – ( šk. god. 2014./2015.) za Otvoreno učilište „Algebra“ . Sklona timskom radu, izazovima te sudjelovanju u različitim projektima. Sudjelovala u EU projektu „STEM genijalci“ kao član radne skupine –GMM 5 zadužene za analizu i izradu fakultativnog kurikuluma iz kemije i interdisciplinarnog kurikuluma iz obnovljivih izvora energije i pripadajućih priručnika. Aktivno sudjeluje u CATNetovom pilot projektu e-škole. Redovito se usavršava čitajući stručnu i pedagošku literaturu, posjećujući seminare te pohađajući online seminare. Aktivno sudjeluje u uvođenju IKT inovacija u školi kroz nastavu i komunikaciju sa učenicima oplemenjenu IKT-om.

Ines Martinović; Gimnazija Matija Mesić

Ines Martinović, rođena 04.03.1985. u Slavonskom Brodu. Osnovnu i srednju školu završila u Slavonskom Brodu. Diplomirala 2008. na Odjelu za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, smjer: matematika – informatika te stekla zvanje profesorice matematike i informatike. Tijekom studiranja dobila Rektorovu nagradu za akademsku 2006./2007. godinu za izvrstan seminarski rad iz predmeta Računarski praktikum II pod nazivom „Problem višekriterijskog odlučivanja – AHP metoda“ (22. svibnja 2007.). Samostalna u obavljanju radnih zadataka, posjeduje dobre organizacijske i komunikacijske sposobnosti, sklona surađivanju i timskom radu. Voli kreativne poslove, rado uči te stječe nova znanja. Surađivala s Odjelom za matematiku u pripremi nadarenih učenika osnovnih škola za razna natjecanja te učenika srednjih škola za upis na fakultet 2007./2008. (držanje vježbi i konzultacija), priprema učenike osnovne i srednje škole za školsko, županijsko i regionalno natjecanje, koordinatorica međunarodnog matematičkog natjecanja „Klokan bez granica“, priprema učenike za polaganje Državne mature. Na sadašnjem radnom mjestu kao profesor matematike radi već četvrtu školsku godinu. Do tada radila u osnovnim školama kao nastavnik matematike te u Gimnaziji „Matija Mesić“ kao profesor informatike i voditelj smjene. Također radila kao predavač matematike – pripreme za državnu maturu – viša razina ( šk. god. 2014./2015.) za Otvoreno učilište „Algebra“. Sudjeluje u mnogim projektima a posebno se istakla kao voditeljica EU projekta „STEM genijalci“ tijekom kojeg je izrađeno pet novih fakultativnih kurikuluma iz STEM područja te je škola opremljena IKT i drugom opremom. Također je voditeljica pilot projekta e-škole za Gimnaziju „Matija Mesić“ u Slavonskom Brodu.

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja:

Procjena razine predznanja:

Trajanje:

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC