Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
109KB

                                                 Aplikacija za izradu kurikuluma temeljenih na ishodima učenja

Suvremena nastava temelji se na korištenju paradigme u kojoj više u fokusu nije nastavnik nego učenik, a planiranje takvog nastavnog procesa bazira se na ishodima učenja. Pri planiranju predmetnog kurikuluma potrebno je voditi računa o konstruktivnom poravnavanju- usklađenosti ishoda učenja, nastavnih strategija i načina vrednovanja. Konačna forma predmetnog kurikuluma još uvijek nije službeno propisana i razlikuje se od škole do škole, pri čemu dio nastavnika još uvijek svoje planove i programe, odnosno kurikulume, ne temelji na ishodima učenja. Cilj predavanja je predstavljanje aplikacije za izradu kurikuluma temeljenih na ishodima učenja, koja korisniku na jednostavan način omogućuje izradu kurikuluma uz minimalno predznanje o Bloomovoj taksonomiji i razinama usvojenosti znanja, stavova i vještina, nastavnim strategijama i načinima vrednovanja. Aplikacija sadrži mogućnost unosa osnovnih informacija o kurikulumu (opis predmeta, cilj, nastavne cjeline i jedinice, trajanje, namjenu, nositelja i sl.) te mogućnost razrade ishoda učenja po razinama (kognitivna, afektivna i psihomotorna) uz popis aktivnih glagola; nastavne strategije koje se vežu uz pojedinu razinu, te načine vrednovanja ostvarenosti ishoda po razinama. Konačni rezultat je predmetni kurikulum koji se može printati u formi dokumenta koji sadrži razrađene nastavne cjeline/jedinice u kojima je isplanirana nastava i povezani ishodi učenja sa načinom realizacije. Sudionici predavanja upoznat će se sa načinom primjene aplikacije, a moći će vidjeti i kako planiranje nastave temeljeno na ishodima učenja olakšava nastavni proces i potiče nastavnika na korištenje aktivnih metoda, stavljanjem učenika u fokus. Razmjena ideja sa sudionicima bit će bazirana na raspravi o formama predmetnih kurikuluma koje sudionici koriste u svom svakodnevnom radu.

Autor(i):

Ana Majić; Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Ana (Brečić) Majić rođena je 1983. godine u Metkoviću, gdje je i završila Jezičnu gimnaziju. Diplomirala je psihologiju 2007. godine na Filozofskom fakultetu u Zadru, a 2010. upisala je Poslijediplomski doktorski studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Nakon diplome, tri godine je radila kao mlađi asistent na Odjelu za psihologiju na Sveučilištu u Mostaru gdje je sudjelovala u izvođenju kolegija Razvojna psihologija i Psihologijski praktikum. Zatim seli u Split, gdje radi kao stručni suradnik psiholog i nastavnik psihologije u nekoliko osnovnih i srednjih škola. Kontinuirano se usavršava u području školske psihologije i metodologije nastave, a uže područje interesa su joj razvojna i edukacijska psihologija. Sudjelovala je na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama, a koautor je i poglavlja u knjizi o kognitivnim procesima u izdanju Cambridge Scholars Publishing. Član je Hrvatske psihološke komore. Sudjelovala je u provedbi tri EU projekta iz područja odgoja i obrazovanja djece i mladih, a trenutno je suradnik na projektu „Podrška osnivanju i radu centara izvrsnosti u Splitsko-dalmatinskoj županiji" kao asistent u provođenju istraživanja i kao edukator nastavnicima za rad sa darovitom djecom.

Ivica Zelić; Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Ivica Zelić,rođen je 1982. godine u Splitu. Po zanimanju je profesor fizičke kulture. Bio je izbornik i trener juniorske judo reprezentacije Hrvatske, a više godina radio je kao nastavnik i voditelj nastave, te kao ravnatelj srednje škole Dental centar Marušić u Splitu. Sudjelovao je u provedbi više EU projekata, a trenutno je voditelj projekta "Podrška osnivanju i radu centara izvrsnosti Splitsko-dalamatinske županije". Sudjelovao je u više domaćih i međunarodnih konferencija na temu odgoja i obrazovanja djece i mladih, a jedan je od glavnih organizatora konferencije "Izazovi u radu s darovitom djecom i mladima".

Tomislav Jakopec; Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Tomislav Jakopec rođen je u Kneževu, općina Popovac, 07. prosinca 1980. godine. Diplomirao je 2006. godine na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, Sveučilišta u Zagrebu, i stekao zvanje diplomirani informatičar. Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu (PPDMI) stekao je na Filozofskom fakultetu u Osijeku 2010. godine. Doktorski studij Društvo znanja i prijenos informacija – smjer Nakladništvo na Sveučilištu u Zadru upisuje 2010. godine. Znanstveni stupanj doktora znanosti stekao je 2014. godine u polju informacijskih i komunikacijskih znanosti disertacijom Organizacija i upravljanje agregatorima elektroničkih knjiga u akademskom okruženju.

Tijekom studiranja zapošljava se u tvrtki ORKA d.o.o. u Osijeku gdje se kroz 5 godišnje razdoblje usavršava u poslovima programiranja, projektiranja, implementacije i održavanja informacijskih sustava u srednjim i velikim tvrtkama. U proljeće 2008. godine pozvan je da kao vanjski suradnik predaje na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku, gdje ubrzo i zasniva radni odnos kao asistent. Nakon doktorata proveo je 4 godine na radnom mjestu poslijedoktorand te trenutno radi kao docent na istoimenom fakultetu.

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja:

Procjena razine predznanja:

Trajanje:

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC