Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
21.8MB

                                                 Primjena digitalnih bilježnica OneNote za učenike i nastavnike

Prezentacijom će se demonstrirati kako se možemo svi povezati u Officeu365 za škole, napraviti interesne skupine i digitalne bilježnice. Pokazat će se primjena digitalnih bilježnica za nastavnike i učenike. Pokazat će se na primjeru digitalnih bilježnica izrađenih za predmet Hrvatski jezik kako se IKT može upotrebljavati za učenje i vrednovanje za učenje i vrednovanje kao učenje-formativno vrednovanje, kako nastavnik može pomoću digitalne bilježnice individualizirati nastavne sadržaje i lakše ih prilagoditi svakom učeniku (učeniku po posebnom i prilagođenom programu, učeniku s različitim teškoćama ili naprednom učeniku) te kako može pratiti rad učenika na daljinu, dati mu povratnu informaciju. Učenici mogu raditi na projektima u zajedničkom prostoru digitalne bilježnice, tzv.prostoru za suradnju,upotrebljavati različite alate i postavljati sami sadržaje u svoj prostor dig.bilježnice (izrađivati testove, stripove i sl.), a nastavnik može postavljati zajedničke sadržaje u biblioteku sadržaja koji će biti vidljivi svim učenicima razreda, a u isto vrijeme, ako je potrebno, u zasebni dio bilježnice svakome učeniku postaviti prilagođeni sadržaj.

Autor(i):

Božana Tenji; Druga srednja škola Beli Manastir

Božana Tenji diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Osijeku 1991. hrvatski jezik i književnost. Ima 27 godina staža u školi kao profesorica hrvatskoga jezika. Napredovala je u zvanje profesor mentor 3.11.2006, a od 2011. ima zvanje profesora savjetnika.

U svome radu primjenjuje suvremene metode i IKT o čemu drži i predavanja na vijećima, na temu : Metodičke inovacije, računalo i internet u nastavi hrvatskoga jezika. O tome je objavila i članak na temu Uporaba računala u nastavi hrvatskoga jezika u časopisu Pedagoškoga fakulteta Osijek ,» Život i škola » još 2003.godine(br.1/2003.,str.105-117). Pohađala je i seminare projekta Foruma za slobodu odgoja i obrazovanja : Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje te njeguje kreativnost i inovativnost u nastavi. Radila je i kao administrator škole i prva u Osječko-baranjskoj županiji uključila svoju školu na Mrežu hrvatskih škola kako bi razvila bolju suradnju sa drugim školama. Izradila je i prve web stranice Škole u Osječko-baranjskoj županiji, a svaki je razred i učenik imao svoju web stranicu. Postavila je prve digitalne nastavne sadržaje za predmet Hrvatski jezik na Portal za škole, a danas postavlja digitalne nastavne sadržaje u digitalne bilježnice svojih učenika koje je otvorila za sve razrede: OneNote Office365skole.hr

Nekoliko se godina bavi temom Digitalna pedagogija o čemu drži predavanja na stručnim vijećima profesora hrvatskoga jezika. Povezala je sve profesore hrvatskoga jezika Republike Hrvatske unutar Officea 365 te otvorila digitalne bilježnice OneNote za vijeća profesora na svim razinama.

Koordinator je za IKT u svojoj školi te radi na strategji za razvoj digitalne kompetentnosti Škole.

Ciljana skupina polaznika: 

Potrebna predznanja:

Procjena razine predznanja:

Trajanje:

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC