Skip to main content
CARNET USERS CONFERENCE 2019

Zbornik radova - CARNET USERS CONFERENCE 2019, Na granici mogućega; ISBN - 978-953-6802-54-8 »
2. verzija rada
View File
pdf
407KB

Primjena suvremenih metoda poučavanja na nastavnu jedinicu: eksplicitni i implicitni oblik jednadžbe pravca

Cilj ovog rada je opisati te pokazati primjenu odabranih tehnika poučavanja u nastavi matematike s ciljem poticanja aktivnijeg načina rada kod učenika te razvijanja kritičkog načina razmišljanja kao preduvjet i pripremu za transformaciju nastave u digitalnom okruženju. Odabrane su tehnike ERR okvira, a primijenit će se na nastavnu jedinicu „Eksplicitni i implicitni oblik jednadžbe pravca“ u prvom razredu opće gimnazije srednje škole Ivan Švear u Ivanić-Gradu. ERR okvir se sastoji od faze evokacije (E), faze razumijevanja značenja (R) i faze refleksije (R). U fazi evokacije korištena je tehnika razmisli i razmijeni u paru, u fazi razumijevanja značenja čitanje uz anketu te u fazi refleksije tehnika grozdovi. Nakon održanog nastavnog sata može se zaključiti da su ciljevi postignuti, učenici su aktivnije sudjelovali, bili motiviraniji te bolje usvojili nastavno gradivo u odnosu na nastavne sate kada su se koristile klasične metode poučavanja. Fokus je bio na učeniku, a ne na nastavniku te je sama nastava bila dinamična i interaktivna. Unatoč tome što je ovakav način nastave zahtjevniji kako za učenike tako i za nastavnike, zadovoljstvo i entuzijazam su se mogli uočiti kod svih sudionika. Primijene tehnike poučavanja pokazale su se perspektivne za implementaciju u SAMR model jer potiču samostalnu izgradnju znanja i rješavanje problema. Ključne riječi: suvremene tehnike poučavanja, ERR okvir, eksplicitni i implicitni oblik jednadžbe pravca, SAMR model

Maja Škarica
Srednja škola Ivan Švear Ivanić Grad
Hrvatska

Jadranka Musulin
Veleučilište Vern'
Hrvatska

Anita Harmina
Veleučilište Vern'
Hrvatska

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC